Privacyverklaring

Privacy beleid

Via deze Privacy Policy informeert Stichting Kennisplein Eindhoven u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Kennisplein is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat.

Welke gegevens worden verwerkt?

Stichting Kennisplein Eindhoven verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. U kunt denken aan de gegeven informatie bij aanmelding voor studiebegeleiding, bijlessen, privélessen of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam leerling, BSN-nummer, IBAN nummer, naam ouders/verzorger, adres, telefoonnummer, schoolgegevens, gegevens met betrekking tot hulp van eerdere instellingen, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden maximaal zeven jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt Kennisplein persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de leerlingen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Kennisplein gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding;

  • het verzorgen van de begeleiding.
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
  • om onze rapportages en andere informatie aan u te zenden.
  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • en om te voldoen aan de op Kennispoint rustende wet- en regelgeving.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur en/of geautoriseerde medewerkers van Stichting Kennisplein Eindhoven. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons online leerlingvolgsysteem. Stichting Kennisplein Eindhoven hanteert strenge beveiligingsnormen, waardoor medewerkers slechts toegang krijgen tot persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Toegang tot alle persoonsgegevens is gelimiteerd tot het bestuur, de administratie en de hoofdcoördinator van Stichting Kennisplein. Onze locatie-coördinatoren kunnen slechts de persoonsgegevens inzien en verwerken van de leerlingen op hun eigen locatie. De bijlesgevers, huiswerkbegeleiders en begeleiders van Stichting Kennisplein kunnen enkel de naam-, adres- en schoolgegevens inzien van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die aan hen zijn gekoppeld om bijles of begeleiding te bieden.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard. Bekijk Facebook Privacy Statement .

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Kennisplein bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Kennisplein mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt schriftelijk een verzoek tot Kennisplein indienen door een e-mail te sturen naar info@kennispleineindhoven.nl of contact@kennispleineindhoven.nl onder vermelding van uw naam en naam van uw zoon of dochter.. Kennisplein zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Kennispoint de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik.

Wijzigingen

Kennisplein kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig op onze website te lezen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018.

Bekendmaking privacyreglement

  • met iedere cursist besproken tijdens de contractbespreking.
  • met iedere medewerker besproken bij aangaan arbeidsovereenkomst – zichtbaar gemaakt op onze website.

Heeft u interesse? Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
[contact-form-7 id="2311" title="Contact page"]